Welcome to SENBOX Center 

where every child's potential is nurtured and celebrated

Chào mừng bạn đến với Trung tâm SENBOX

nơi tiềm năng của mỗi đứa trẻ được nuôi dưỡng và tôn vinh


At Senbox, we understand that every child is unique, and we are dedicated to providing tailored support and resources to help them thrive. 

Our center offers a range of benefits designed to support children in their development journey, empowering them to reach their full potential.


 Tại Senbox, chúng tôi hiểu rằng mỗi đứa trẻ là độc đáo, và chúng tôi cam kết cung cấp sự hỗ trợ và tài nguyên được cá nhân hóa để giúp họ phát triển.

Trung tâm của chúng tôi cung cấp một loạt các lợi ích được thiết kế để hỗ trợ trẻ em trong hành trình phát triển của họ, giúp họ tự tin tiến bước trên con đường sự thành công.

From personalized learning plans to specialized therapies and inclusive programs, Senbox Center provides a nurturing environment where children can learn, grow, and succeed. Our team of experienced educators, therapists, and support staff are committed to creating a supportive and enriching experience for every child who walks through our doors.


Từ kế hoạch học tập cá nhân đến các liệu pháp chuyên môn và các chương trình bao gồm, Senbox cung cấp một môi trường nuôi dưỡng nơi trẻ em có thể học hỏi, phát triển và thành công. Đội ngũ giáo viên, nhà trị liệu và nhân viên hỗ trợ giàu kinh nghiệm của chúng tôi cam kết tạo ra một trải nghiệm hỗ trợ và phong phú cho mỗi đứa trẻ bước vào cửa.


Full-time intervention for children with Autism Spectrum Disorder, learning difficulties, and intellectual disabilities.

SENBOX Center aims to provide international-level standards for Specialized Education and Evidence-Based Practices at an affordable value in Vietnam.


At Senbox Center, we believe in the power of early intervention and individualized support to unlock each child's abilities. Whether your child needs assistance with academic skills, social development, or sensory integration, we're here to provide the guidance and support they need to flourish. 

Join us at Senbox Center and discover the difference personalized support can make in your child's life. Together, we'll pave the way for a brighter future filled with endless possibilities.


Tại Trung tâm Senbox, chúng tôi tin vào sức mạnh của sự can thiệp sớm và sự hỗ trợ cá nhân hóa để mở khóa khả năng của mỗi đứa trẻ. Cho dù con bạn cần sự giúp đỡ với kỹ năng học thuật, phát triển xã hội, hoặc tích hợp giác quan, chúng tôi ở đây để cung cấp sự hướng dẫn và hỗ trợ mà họ cần để phát triển.

Hãy đến với Senbox và khám phá sự khác biệt mà sự hỗ trợ cá nhân hóa có thể tạo ra trong cuộc sống của con bạn. Cùng nhau, chúng tôi sẽ mở ra một tương lai sáng sủa đầy tiềm năng.