SENBOX & ECHO Autism

www.senbox.org/echo

Welcome to SENBOX ECHO Autism for Vietnam.

ECHO Autism is a virtual learning network of providers offering real-time access to autism and behavioural experts.

Since January 2022, SENBOX  has proudly served as a trained and registered ECHO host.


Mr Mueller, Founder of SENBOX Center, regularly takes part in ECHO sessions in the USA, and we wish to open an ECHO in Vietnam.


There are other ECHO hosts in Vietnam besides us, and anyone registered with ECHO can establish more.   


For more information, visit:  https://hsc.unm.edu/echo/ or https://echoautism.org


View our mission, and schedule for sessions below.


Chào mừng bạn đến với SENBOX ECHO Autism Việt Nam.


ECHO Autism là một mạng lưới học tập mà các nhà thực hành cung cấp sự tiếp cận thực tế với các chuyên gia về hành vi và tự kỷ.


Ông Mueller, nhà sáng lập Trung tâm SENBOX thường xuyên tham gia các buổi ECHO tại Hoa Kỳ và Senbox chúng tôi mong muốn tổ chức ECHO tại Việt Nam.


Ngoài chúng tôi còn có các trung tâm khác tổ chức ECHO ở Việt Nam và bất kỳ ai đã đăng ký với ECHO đều có thể tổ chức thêm.


Để biết thêm thông tin, hãy truy cập:  https://hsc.unm.edu/echo/ hoặc https://echoautism.org


Xem sứ mệnh của chúng tôi và lịch trình cho các phiên bên dưới 


Mission Statement

ECHO is not a Tele-clinic, we do not diagnose children's cases.

ECHO's are designed for learning and exchange. ECHO's are not designed as online lectures.

Our Hub TeamTuyên bố sứ mệnh

ECHO không phải là phòng khám từ xa; chúng tôi không chẩn đoán các trường hợp của trẻ. 

ECHO được thiết kế để học tập và trao đổi. ECHO không được thiết kế dưới dạng bài giảng trực tuyến.


Đội ngũ nòng cốt của chúng tôiThe SENBOX Team will host an ECHO session every Last Saturday of the month (90 minutes) via a zoom link. Sessions are recorded.

Đội ngũ SENBOX sẽ tổ chức ECHO vào mỗi cuối Thứ Bảy của tháng (90 phút) thông qua Zoom. Các phiên sẽ được ghi lại.


Session PlanKế hoạch PhiênConduct

In order to make the most of your ECHO experience, we ask all participants to:Hướng dẫn

Để tận dụng tối đa trải nghiệm ECHO của bạn, chúng tôi yêu cầu tất cả những người tham gia:


We are proud to be officially recognized in the global ECHO community. 

We are looking forward to seeing you there.


Chúng tôi tự hào được chính thức công nhận trong cộng đồng ECHO toàn cầu.

Chúng tôi rất mong được gặp bạn ở đây.

Prepare for your Case Presentation.

Please choose a presenter for your case. Always keep all names of all members confidential. 

We will only discuss the outlines and services of the case and give recommendations.